Algemene voorwaarden

-Betaling

1.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarde nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late
betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund
om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Levering: 
 
Het is mogelijk om pakketten aangetekend te verzenden.
Hierbij zijn de kosten voor rekening van de klant.
Verzending gebeurt door PostNL onder verantwoordelijkheid van de klant.
Daarentegen zijn wij verplicht om de artikelen op zodanige wijze te verpakken dat de materialen tijdens het bezorgen geen schade zullen oplopen!
Creajess is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van pakketten tijdens het verzenden.